Młodzież w życiu szkoły

 

Młodzież w życiu szkoły

O nauce, pracy i rozrywce naszych uczniów w ciągu całej 60-letniej historii szkoły, w ciekawy sposób opowiada „Kronika” - opasła 2 tomowa księga, w której na gorąco zapisywane były i są myśli, uczucia i spostrzeżenia młodych ludzi oraz ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
Słuchaczki i słuchacze szkołyprzez ponad 60 – lat jej istnienia brali czynny udział w pracach społecznych oraz uczestniczyli aktywnie w życiu kulturalnym szkoły i miasta.
W pierwszych latach działalności w szkole funkcjonował chór, aktywnie pracowały sekcje baletowa i recytatorska. Zespoły te występowały podczas okolicznościowych imprez artystycznych odbywających się w szkole oraz w innych placówkach kulturalno-oświatowych na terenie Gliwic i sąsiednich miast.
W Medycznym Studium Zawodowym istniały zespoły kabaretowe „Parazytki” i „Pipetki”. Największą popularność w tej dziedzinie zdobyła jednak grupa „Erlenmayerka” prowadzona przez ucznia, a później nauczyciela szkoły mgr Jeremiego Bilewskiego.
Przez wszystkie lata działalności szkoły uczniowie aktywnie działali też w organizacji PCK, wspomagali Stowarzyszenie Niewidomych, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, otaczając stałą opieką osoby starsze, chore i niepełnosprawne.
W latach 1997-2007 nasi uczniowie brali aktywny udział w wielu akcjach propagujących zdrowy styl życia i promocję zdrowia, realizując zadania m.in. wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki.
Popularyzowano naukę samobadania piersi wśród słuchaczek, ich rodzin i personelu szkoły. Szeroko zakrojona akcja, w której wykorzystano materiały poglądowe, przywieszki, ulotki, filmy, książeczki samobadania, prowadzona była w ramach Wielkiej Kampanii Życia – Kontra Rak Piersi „Różowa wstążeczka” we współpracy z terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz firmą AVON.
Uczennice pod hasłem „Życie jest cennym darem” zorganizowały cykl spotkań, pogadanek zachęcających do czynnego udziału w badaniach skryningowych mających na celu wczesne wykrywanie raka sutka (USG piersi) i raka szyjki macicy (badania cytologiczne i biochemiczne).
Na terenie szkoły działają Koła Zainteresowań w ramach których uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz pomagania innym.
Młodzież brała udział w akcjach antynikotynowych pt.”Rzuć palenie razem z nami” i prowadziła kolportaż ulotek.
Kreowanie mody na trzeźwość wśród młodzieży to cel zorganizowanego we współpracy z Dyrektorem dr Andrzejem May-Majewskim i terapeutami Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach happeningu – „Wybieramy wolność”, „Nie biorę-Jestem OK.!”. Happening, którego maskotką stał się 6-cio metrowy królik z napisem „Zamiast ćpać – wolę nać” wzbudził zainteresowanie wśród przechodniów, dzieci i młodzieży. Wolność od uzależnienia od alkoholu i narkotyków to wybór świadczący o dojrzałej postawie społecznej każdego młodego człowieka.
W ramach współpracy ze środowiskiem uczniowie organizowali cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem „Zasady udzielania pierwszej pomocy”.
Zabezpieczali medycznie imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane w Gliwicach w ramach „Dni Wiosny Gliwickiej” i in. Organizowali okolicznościowe spotkania, pomoc charytatywną na rzecz osób samotnych, przewlekle chorych, dzieci i młodzieży oraz zwierząt ze schronisk.
Dużą uwagę w dalszym ciągu zwracamy na kształtowanie właściwych postaw etyczno-moralnych oraz wrażliwości młodzieży na potrzeby innych ludzi i środowiska w którym żyją. Członkowie PCK utrzymują regularnie kontakty z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Bytomiu-Łagiewnikach oraz wychowankami Domów Dziecka w Gliwicach. Nasi uczniowie współpracują ze Świetlicą Terapeutyczną w Pyskowicach, Domem Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach oraz organizują m.in. imprezy okolicznościowe dla dzieci i pacjentów w/w.
Harmonijnie układa się współpraca Grona Pedagogicznego z młodzieżą, która stała się autentycznym, współodpowiedzialnym gospodarzem szkoły. Rada słuchaczy umiejętnie gospodaruje swoim funduszem, wspomaga potrzebującą młodzież przyznając zapomogi, dofinansowuje imprezy klasowe i zakup pomocy dydaktycznych, organizuje spotkania okolicznościowe i zabawy.
Wszystkie działania młodzieży zostały docenione, czego dowodami są liczne pisma z podziękowaniami od poszczególnych organizacji, osób, instytucji oraz publikacje w prasie, audycje radiowe i TV. Obecne działania społeczności uczniowskiej ukierunkowane są na przeciwdziałanie agresji i przemocy w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy”.
Podczas ponad 60 lat działalności szkoła dzięki rzetelnej pracy, zaangażowaniu i oddaniu całego zespołu kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wspaniałej młodzieży zdobyła bardzo dobrą opinię zarówno w województwie, jak i w kraju.
Słowa prof. Stanisława Liebharta :
„ Przejdę przez ten świat
tylko raz
dlatego cokolwiek mogę
zrobić dobrego
lub jakkolwiek komukolwiek
wyświadczyć przysługę,
niech uczynię to teraz,
niech tego nie odkładam
ani nie zaniedbuję
bo nie będę szedł tą drogą
drugi raz”
są dla nas mottem, które realizujemy i nadal pragniemy realizować w codziennej pracy.