Technik Farmaceutyczny

Informacje o zawodzie:
Wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie nauki pozwalają technikowi farmaceucie użytkować urządzenia i aparaturę, sporządzać leki recepturowe, udzielać prawidłowej informacji o wydanych lekach i specyfikach oraz propagować zachowania prozdrowotne.

Nauka:
Technik farmaceutyczny podczas 2 lat (4 semestry) nauki nabywa umiejętności w zakresie:
przygotowywania, przechowywania i wydawania leków, surowców farmaceutycznych i artykułów medycznych, oceniania prawidłowości recepty i wykonywania leku recepturowego, użytkowania urządzeń i aparatury w placówkach zajmujących się obrotem farmaceutycznym zgodnie z przepisami bhp , prowadzenia dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach farmaceutycznych, rozróżniania surowców roślinnych, uczestniczenia w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, prowadzenia edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
• farmakologia z elementami chemii leków
• analiza leków,
• technologia postaci leków
• farmakognozja,
• psychologia
• zdrowie publiczne
• anatomia, fizjologia i patofizjologia
• podstawy prawa i ekonomiki
• język łaciński
• wychowanie fizyczne
• zajęcia praktyczne
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata:
sumienność i dokładność, spostrzegawczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, życzliwość i wyrozumiałość, zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne.

Miejscem pracy technika farmaceutycznego są apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko – medyczne, laboratoria i przemysł farmaceutyczny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.