Terapeuta Zajęciowy

Informacje o zawodzie:
Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,

• prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych,naliza leków,

• wykorzystania w pracy z podopiecznymi różnych metod terapii zajęciowej,echnologia postaci leków

• organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,

• prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,

• monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: 

• podstawy przedsiębiorczości
• organizacja i działalnośc gospodarcza w ochronie zdrowia
• język obcy zawodowy - język angielski
• język migowy
• podstawy psychologii i pedagogiki
• anatomia z fizjologią
• kliniczny zarys chorób z elementami profilaktyki

• pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia
• technologie informatyczne
• podstawy terapii zajęciowej
• planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.
• prowadzenie terapii zajęciowej - zajęcia praktyczne
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata:

odpowiedzialność i obowiązkowość, gotowość do współdzialania w zespole, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, poczucie własnej godności, samodzielnośc, kreatywność, odpornośc na stres.

Miejsce pracy:

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.