Opiekunka Dziecięca

Informacja o zawodzie:
Opiekunka dziecięca poprzez zdobywanie wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, przygotowywana jest do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (żłobki, domy małego dziecka, oddziały szpitalne) oraz w środowisku domowym, W procesie kształcenia uczy się odpowiedzialności za powierzone jej opiece dziecko.

Nauka:
realizacja treści programowych w/w przedmiotów w ciągu 2 lat nauki ( 4 semestry ) pozwala uczniom na zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu: budowy ciała dziecka, podstawowych procesów psychicznych, czynników warunkujących prawidłowy rozwój psychofizyczny, technik i metod oddziaływania wychowawczego promocji zdrowia i profilaktyki w jego zachowaniu.

 Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
• anatomia i fizjologia dziecka
• psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
• pielęgnowanie dziecka
• wychowanie dziecka
• wychowanie techniczne
• wychowanie plastyczne
• wychowanie muzyczne
• literatura dziecięca
• medycyna zapobiegawcza
• wychowanie fizyczne
• zajęcia praktyczne
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata: umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, wrażliwość i empatia, kultura osobista i poszanowanie godności oraz odmienności dziecka, życzliwość i altruizm, cierpliwość i wytrwałość, obowiązkowość i odpowiedzialność, dojrzałość emocjonalna.  
 
Miejscem pracy opiekunki dziecięcej mogą być: żłobki, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, domy małego dziecka, agencje opiekuńcze i środowisko domowe. Absolwenci mogą także podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły.
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.