Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Informacje o zawodzie:
Asystent osoby niepełnoprawnej przygotowywany jest do pracy w placówkach opiekuńczych (domach pomocy społecznej, oddziałach szpitalnych) oraz środowisku domowym. Uczniowie tego wydziału uzyskują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych we wszystkich placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej oraz w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej. Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest przywracanie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym sprawności oraz jak największej samodzielności i wiary w siebie.

Nauka:
Asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie 2 semestrów (1 rok) nauki nabywa umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji społecznej oraz warunków życia osoby niepełnosprawnej, doradzania i pomagania osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów, wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, współpracy z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
• podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
• podstawy anatomii, fizjologii i patologii
• podstawy pedagogiki specjalnej
• podstawy prawa i ekonomiki
• polityka społeczna
• wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
• asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
• promocja zdrowia i profilaktyka
• zajęcia praktyczne
• praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Cechy psychofizyczne wymagane u kandydata:
zainteresowanie problemami ludzi chorych, niepełnosprawnych, umiejętność komunikowania się, wrażliwość na potrzeby innych ludzi, empatia, chęć pomagania drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność psychiczna, sprawność fizyczna i manualna.

Miejscem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej, będzie on mógł realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji opracowany przez zespół terapeutyczny prowadzący osobę niepełnosprawną. Asystent oraz osoba niepełnosprawna (w miarę jej możliwości) będą współautorami tego programu.

Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą także pracować w domach pomocy społecznej oraz oddziałach szpitalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły .
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.