Terminarz Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.11. 2017r. do 20.11.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15.12.2107r. do 18.12.2017r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty) do 07.12.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 11.01.2018r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 08.12.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 12.01.2018r.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego od 08.12.2017r. do 14. 12.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 15.01.2018r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.12.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16.01.2018r.

6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Poinformowanie prze dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnuch miejsc do 18.12.2017r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 17.01.2018r.