Technik Farmaceutyczny

Informacje o zawodzie: 

Wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie nauki pozwalają technikowi farmaceucie użytkować urządzenia i aparaturę, sporządzać leki recepturowe, udzielać prawidłowej informacji o wydanych lekach i specyfikach oraz propagować zachowania prozdrowotne.

Nauka:

Technik farmaceutyczny podczas 2,5 roku (5 semestrów) nauki nabywa umiejętności w zakresie: przygotowywania, przechowywania i wydawania leków, surowców farmaceutycznych i artykułów medycznych, oceniania prawidłowości recepty i wykonywania leku recepturowego, użytkowania urządzeń i aparatury w placówkach zajmujących się obrotem farmaceutycznym zgodnie z przepisami bhp, prowadzenia dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach farmaceutycznych, rozróżniania surowców roślinnych, uczestniczenia w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, prowadzenia edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata:

sumienność i dokładność, spostrzegawczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, życzliwość i wyrozumiałość, zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne.

Miejscem pracy technika farmaceutycznego są apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko – medyczne, laboratoria i przemysł farmaceutyczny.