Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2019/2020 w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2020r.

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 28.10.2019r. do 13.11.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 12.12.2019r. do 13.12.2019r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 15.11.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20.12.2019r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 30.11.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 7.01.2020r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3.12.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 8.01.2020r.

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 3.12.2019r. do 5.12.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 8.01.2020r. do 10.01.2020r.

6. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, a także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ust.1, pkt 2. ustawy Prawo Oświatowe od 3.12.2019r. do 10.12.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 8.01.2020r. do 15.01.2020r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.12.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16.01.2020r.