Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2021/2022 w których zajęcia rozpoczynają się od września 2021r.

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17.05.2021r. do 24.06.2021r. Termin postępowania uzupełniającego od 3.08.2021r. do 6.08.2021r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego od 25.06.2021r. do 14.07.2021r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 14.07.2021r. Termin postępowania uzupełniającego do 6.08.2021r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 21.07.2021r. Termin postępowania uzupełniającego do 12.08.2021r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22.07.2021r. Termin postępowania uzupełniającego 13.08.2021r.

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 17.05.2021r. do 25.07.2021r. Termin postępowania uzupełniającego od 3.08.2021r. do 13.08.2021r.

7. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, , o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 22.07.2021r. do 30.07.2021r. Termin postępowania uzupełniającego od 15.08.2021r. do 20.08.2021r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2.08.2021r. Termin postępowania uzupełniającego 23.08.2021r.

9. Wystąpienie komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionejodmowy przyjęcia do 5.08.2021r. Termin postępowania uzupełniającego do 26.08.2021r.

10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły