Historia szkoły

„Przyszłość można zbudować tylko na dobrej znajomości historii i tradycji”

doc. dr Jacek Koraszewski

MONOGRAFIA SZKOŁY

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach w grudniu 2007 roku uroczyście obchodziła 60-lecie swojej działalności. Każdy jubileusz nastraja do refleksji nad tym, co minęło. Najstarsi mają w pamięci pionierski okres działalności szkoły. Najmłodsi nie pamiętają dawnych lat, bo przyzwyczajeni są do nowoczesnych warunków, jakie istnieją dzisiaj. Krótki rys historyczny naszej szkoły powstał zatem z myślą o tych ostatnich.
1 października 1947 roku staraniem ówczesnego dyrektora Instytutu Przeciwrakowego dr Stanisława Byliny oraz wielce oddanego sprawie utworzenia szkoły doc. dr Mariana Decowskiego powołano przy gliwickim Instytucie Przeciwrakowym Państwową Szkołę Asystentek Technicznych. Była to jedna z pierwszych placówek tego typu w Polsce. W myśl założeń miała ona wypełnić dotkliwe luki w szybko rozwijającym się lecznictwie województwa katowickiego. Brak wzorów i modeli – organizacyjnego, programowego i dydaktycznego – stwarzał organizatorom i pierwszym wykładowcom duże trudności. Dzięki ofiarności i zapałowi ludzi dobrej woli udało się je pokonać w dość krótkim czasie.

doc. dr Marian Decowski

Pierwszym dyrektorem placówki został mikrobiolog doc. dr Marian Decowski, który przy aktywnej pomocy wykładowców szkoły – lekarzy Instytutu i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej – ukształtował odpowiedni schemat organizacyjny i programowy nowej jednostki oświatowej.
Z dużą pomocą pośpieszył w tym czasie Instytut Przeciwrakowy zapewniając placówce bazę szkoleniową oraz możliwość korzystania z internatu obowiązkowego dla wszystkich słuchaczek.

W 1951 roku przeniesiono szkołę do pięknego, secesyjnego budynku przy ulicy Chudoby 10, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Obowiązki dyrektora przejęła absolwentka pierwszego kursu – Krystyna Lepiarczyk, powołana na to stanowisko przez Ministra Zdrowia.
Pracownie specjalistyczne i laboratoria wyposażono w niezbędne pomoce naukowe, a dziewczętom udostępniono internat mieszczący się w budynku szkoły. Pozwoliło to przyjąć na pierwszy rok nauki większą liczbę uczennic.

W auli Instytutu Przeciwrakowego

We wrześniu 1951 roku placówka uzyskała nazwę Państwowej Szkoły Laborantek Medycznych. Lata pięćdziesiąte upłynęły pod znakiem intensywnego rozwoju szkoły, podyktowanego znacznym zapotrzebowaniem na laborantki medyczne.
Kolejnym dyrektorem placówki został dr Henryk Motak (1952 – 1955), który w wyniku nawału obowiązków lekarskich pełnił tę funkcję dość krótko, przekazując ster szkoły długoletniemu nauczycielowi szkolnictwa zawodowego Leonowi Brachowi (1955 – 1970). Pod jego kierownictwem szkoła prowadziła również szkolenie młodzieży, nie posiadającej pełnego średniego wykształcenia, a pracującej w charakterze laborantów przyuczonych do zawodu. Było to podyktowane określonymi potrzebami służby zdrowia. Warto odnotować, że w 1962 roku zorganizowano ogólnokrajową konferencję metodyczną z mikroskopii klinicznej, a jej inicjatorką była mgr Elżbieta Całkowa, nauczyciel tego przedmiotu i kierownik szkolenia praktycznego.

W 1968 roku Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki zmieniła i poszerzyła program nauczania, przechodząc na system semestralny, co wiązało się z dostosowaniem charakteru placówki do rosnących wymogów analityki lekarskiej.
Wprowadzono nowe przedmioty nauczania takie jak: analiza instrumentalna, chemia kliniczna, analiza płynów ustrojowych, hematologia i w związku z tym utworzono nowe pracownie specjalistyczne.

Kadra nauczycielska brała udział w opracowaniu nowych programów nauczania dla wszystkich tego typu szkół w Polsce, a zespół pedagogiczny był typowany przez Ministra Zdrowia do oceny projektów nowych programów i podręczników naukowych. Wydatną pomocą w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycielskich grona pedagogicznego szkoły służyła mgr Krystyna Łukasz z Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Katowicach. W czerwcu 1968 roku placówka wydała tysięczny dyplom technika analityka – otrzymała go Janina Piegza. W tym czasie szkoła dzięki pomocy Konsultanta Wojewódzkiego ds. Analityki dr Zofii Fornal, przystąpiła do organizowania zajęć dla słuchaczy w specjalnie wytypowanych laboratoriach na terenie województwa katowickiego. Celem przedsięwzięcia było stworzenie możliwości zapoznania się z szerszym zakresem badań laboratoryjnych, aniżeli w warunkach szkolnych.
W 1970 roku przeszedł na emeryturę dotychczasowy dyrektor Leon Brach. Wydarzenie to znalazło swoje odbicie w kronice „Człowiek wielkiego serca, człowiek, który widział wokół siebie samych przyjaciół, a sam był nim dla wszystkich”.

Stanowisko dyrektora objęła i pełniła je do 1979 roku kierownik szkolenia zawodowego, mgr Elżbieta Całkowa, jedna z pierwszych absolwentek szkoły. W krótkim czasie doprowadziła do istotnej modernizacji placówki a w szczególności bazy dydaktyczno-wychowawczej, tak by jak najlepiej przygotować młodzież do podjęcia pracy zawodowej.
W 1972 roku szkoła uzyskała nazwę Medyczne Studium Zawodowe a jej działalność w latach siedemdziesiątych odzwierciedlają wyróżnienia i odznaczenia nadane zarówno szkole jak i nauczycielom. Najcenniejszymi z nich były: Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” oraz Srebrna Odznaka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
W 1975 roku szkoła zorganizowała krajową konferencję metodyczną na temat „Formy pracy ze słuchaczami na zajęciach praktycznych”. Ogrom wysiłku włożonego w przygotowanie konferencji został wysoko oceniony przez jej uczestników – dyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego i nauczycieli przedmiotów zawodowych z medycznych szkół zawodowych z całej Polski. Specjalne słowa uznania przekazano głównej organizatorce sympozjum mgr Alicji Szpilkowej.

W tym okresie szkoła zyskała dwóch znakomitych sojuszników w postaci zakładów opiekuńczych : Biura Projektów “Prosynchem” i Zakładu Energetycznego Gliwice.

Ważnym wydarzeniem w dziejach placówki było przyznanie jej w dniu 11 kwietnia 1979 roku sztandaru, ufundowanego przez zakład opiekuńczy „Prosynchem”. Uroczystość zbiegła się z nadaniem szkole imienia doc. dra Jacka Koraszewskiego (1908 – 1989) znanego i zasłużonego humanisty, organizatora życia naukowego na Śląsku i badacza historii tego regionu. Patron naszej szkoły był dyrektorem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, współorganizatorem Uniwersytetu Śląskiego, aktywnym działaczem społeczno-politycznym, posłem na Sejm.

1 września 1979 roku kierownictwo szkoły objął młody zespół. Dyrektorem została mgr inż. Barbara Śmieszek a kierownikiem laboratorium – mgr Teresa Krzyżanowska. Funkcję kierownika szkolenia zawodowego przejęła natomiast ponownie mgr Elżbieta Całkowa. Sprawowały one swoje obowiązki w niełatwym okresie. Zachodzące w latach 1980 – 1981 zmiany społeczno-polityczne w całym kraju, w tym zwłaszcza zaburzenia podyktowane częstymi strajkami, wpływały niekorzystnie na funkcjonowanie szkoły i dezorganizowały proces dydaktyczno-wychowawczy. Jednakże osobowość i autorytet zawodowy nauczycieli pozwolił przetrwać ten trudny okres. Pedagodzy dołożyli też niemało starań, by wskazać wychowankom ich powinność, jako przyszłych pracowników służby zdrowia.
Od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych duże grupy absolwentów zaczęły podejmować studia na Wydziale Analityki Akademii Medycznych. Było to m.in. bezpośrednią konsekwencją postępowania ambitnej kadry pedagogicznej – stałego dokształcania młodzieży w dziedzinie analityki medycznej i zapoznawania jej z olbrzymim postępem takich dyscyplin, jak biochemia, immunologia i hematologia.

11 marca 1981 roku szkoła była organizatorem wojewódzkiej konferencji metodyczno-przedmiotowej w zakresie mikrobiologii. Została ona przygotowana dla nauczycieli szkół unikatowych. Przeprowadzone lekcje i sporządzona dokumentacja Komisji Przedmiotowej Nauczycieli Mikrobiologii były bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Jej efektem stały się Materiały pomocnicze do pracy szkolnych komisji przedmiotowych Medycznego Studium Zawodowego – Wydział Analityki wydane nakładem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w 1982 roku.

Począwszy od roku szkolnego 1983/1984 funkcję dyrektora Studium powierzono mgr inż. Barbarze Strocen, nauczycielce analizy chemicznej i instrumentalnej. Funkcje kierownika laboratorium objęła natomiast dr Elżbieta Palikowa – absolwentka szkoły – nauczyciel histologii i biochemii klinicznej. Doskonała znajomość problemów szkoły i warunków nauki skłoniła nowy zespół kierowniczy do podjęcia starań o wykonanie remontu kapitalnego całego obiektu. Prace przy kompleksowej modernizacji placówki trwały 4 lata. Był to bardzo trudny okres w życiu szkoły, gdyż remont prowadzony był równolegle z zajęciami szkolnymi. Mimo tych uciążliwości mury studium opuszczały co roku kolejne roczniki absolwentów, wysoko cenionych w placówkach służby zdrowia. W ramach modernizacji części szkoleniowej obiektu utworzono od podstaw dział biochemii klinicznej, obejmujący 4 klasopracownie i pracownię przygotowawczą do ćwiczeń.

Renowacją objęto wszystkie pomieszczenia dydaktyczne szkoły. Wymieniono meble, uzupełniono sprzęt i aparaturę analityczną oraz wzbogacono księgozbiór biblioteki. Całkowitej modernizacji uległa pralnia, kuchnia wraz z zapleczem i jadalnią, powiększono też szatnię dla młodzieży.

Zupełnie zmienił swoje oblicze internat szkolny. Odnowiono w nim pomieszczenia mieszkalne i sanitarne, dokonano radykalnej zmiany wyposażenia wnętrz.
Szczupłość funduszy szkolnych skłoniła dyrekcję placówki do zwrócenia się o pomoc w zakupach drogiego sprzętu i aparatury do dysponentów Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Wysoka ocena umiejętności zawodowych i postaw etyczno-moralnych naszych absolwentów sprawiła, że szkole przyznano środki na zakup specjalistycznego sprzętu : spektrofotometrów, mikroskopów, koagulometru, liczników hematologicznych i ultratermostatów.

Placówka w celu pogłębienia wiedzy pedagogicznej i metodycznej kadry pedagogicznej nawiązała bliską współpracę z Rejonowym Zespołem Metodycznym Nauczycieli Chemii. Współdziałanie to szybko zaowocowało referatami szkoleniowymi, lekcjami koleżeńskimi i szeroką wymianą doświadczeń zawodowych. Aktywna współpraca z wojewódzkim metodykiem nauczania chemii oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Katowicach pozwoliły na udział pedagogów Studium w Ogólnopolskich Konferencjach Metodycznych.

Trud pracy nauczycielskiej podjęli także młodzi wychowankowie Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Śląskiej Akademii Medycznej, rekrutujący się z grona absolwentów szkoły z lat minionych. Stawiając pierwsze kroki zawodowe pod kierunkiem swych dawnych nauczycieli stanowili żywą ilustrację tradycji szkoły.

„jeśli jasno widzimy cel,
który chcemy osiągnąć
to zrobiliśmy więcej niż
połowę drogi”
H. Le Chatelier

1 września 1988r na stanowisko dyrektora powołano mgr Ewę Bijańską absolwentkę Studium. Po uzyskaniu dyplomu technika analityki medycznej pracowała w szkole, w charakterze technika przygotowującego ćwiczenia z mikrobiologii, hematologii.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozpoczęła pracę jako nauczyciel studium.
Poznając szkołę z różnych perspektyw obserwowała:
– ogromną pasję, rzetelność i profesjonalizm w kształceniu młodzieży
– kultywowanie ceremoniału i tradycji studium
– stałe dążenie do stworzenia jak najlepszej bazy szkoleniowej i socjalnej
– poszanowanie godności drugiego człowieka
czyli w efekcie poznawała misję szkoły, jej nadrzędny cel:
„wykształcenie wysokokwalifikowanych absolwentów o właściwej dla pracownika Służby Zdrowia postawie etyczno-moralnej, w oparciu o profesjonalną kadrę pedagogiczną, specjalistyczną bazę szkoleniową, życzliwość władz resortowych oraz przyjaciół szkoły”.

Pracując w Studium na różnych stanowiskach dyrektor Ewa Bijańska dążyła do tego, by te wartości i działania były kultywowane i realizowane w codziennej pracy. Aby lepiej zarządzać szkołą i podnosić efektywność pracy ukończyła Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz wiele form doskonalących wiedzę i umiejętności, jak również uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Dzięki jej inicjatywie w 1989r szkoła była organizatorem ogólnopolskiej konferencji przedmiotowo-metodycznej z analizy chemicznej, na której przedstawiono projekt programu nauczania tego przedmiotu, opracowany przez nauczycieli studium. Program ten został wprowadzony w roku szkolnym 1991/1992 jako obowiązujący we wszystkich szkołach tego typu. Nauczyciele studium uczestniczyli w opracowywaniu większości nowych programów dla poszczególnych przedmiotów nauczania oraz brali udział w pracach ogólnopolskiej Komisji Programowej Analityki Medycznej.

W roku szkolnym 1990-1991 szkoła we współpracy z Instytutem Onkologii zorganizowała dwie sesje naukowe dla nauczycieli szkół medycznych województwa katowickiego na temat „Zagrożenia środowiska a walka z rakiem”.
W 1993 roku z inicjatywy Centrum Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego (późniejsze Centrum Edukacji Medycznej) i dr Jerzego Nowackiego – Kierownika Wydziału Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli CMDŚSzM utworzono Klub Szkół Współpracujących z Centrum, którego zadaniem była wymiana doświadczeń i podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej w zrzeszonych szkołach medycznych. Pierwsze spotkanie Klubu Szkół Współpracujących z Centrum odbyło się w 1994 r w naszym Studium, a dotyczyło tematu „Szkoła medyczna jako ośrodek edukacji zdrowotnej”. Kadra Kierownicza szkoły doskonaliła swoje umiejętności uczestnicząc w wielu kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, a cztery sesje szkoleniowe dyrektorów szkół medycznych – Liderów Samokształcenia Kierowanego odbyły się właśnie w naszym Studium w latach 1995 – 1996.

Nauczyciele szkoły wzbogacali swoje wiadomości i umiejętności aktywnie uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach.
W związku z przekazaniem niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej gminie Gliwice, szkoła przejściowo (w latach 1994 i 1995) objęta była programem pilotażowym. Z końcem 1995 roku wszystkie zadania związane z prowadzeniem szkoły przejął ponownie Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W roku szkolnym 1996/1997 staraniem dyrekcji studium, dzięki życzliwości i zrozumieniu Lekarza Wojewódzkiego – lek. med. Andrzeja Sośnierza i starszego wizytatora ds. szkolnictwa medycznego mgr Barbary Wikarek, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, wprowadzono w Studium drugi kierunek kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Przygotowanie, wyposażenie i uruchomienie specjalistycznych pracowni dla tego kierunku wymagało wielu nakładów finansowych, wysiłku oraz pracy i zaangażowania zarówno kadry kierowniczej, jak i całego zespołu nauczycieli.
W latach dziewięćdziesiątych przeprowadzono w szkole szereg prac remontowych i adaptacyjnych m.in. podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem wymiennikowi, odnowienie elewacji budynku, remont dachu, wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni, przebudowę szatni, jak również szereg bieżących prac malarsko- konserwacyjnych.

Baza szkolna została wzbogacona o sprzęt zakupiony, jak również pozyskany nieodpłatnie z laboratoriów otwartych i szpitalnych z terenu całego województwa. Dzięki tym działaniom uzupełniono wyposażenie pracowni szkolnych o mikroskopy, spektrofotometry, wirówki, sprzęt audiowizualny i komputerowy.

Na wysoki poziom kształcenia absolwentów wpływała również znakomicie układająca się współpraca z placówkami służby zdrowia, w których odbywały się praktyki szkoleniowe młodzieży.

Wiele zrozumienia, życzliwości i pomocy okazywały studium: „Prosynchem” Sp.z o.o., P.A.NOVA Sp.z o.o., CMG KOMAG, Gliwicki Zakład Energetyczny SA, zakupując dla szkoły sprzęt audio-video, nagrody książkowe dla uczniów, wykonując prace remontowo-konserwatorskie i poligraficzne.

Podsumowaniem wieloletniej, efektywnej i owocnej działalności szkoły były obchody jubileuszu 50 – lecia szkoły, które odbyły się w październiku 1997 roku.
Pokazały nam wszystkim, jak bardzo absolwenci są z nią związani mimo upływu czasu, jak ciepło i z „łezką w oku” wspominają chwile tu spędzone, atmosferę i nauczycieli. Perfekcyjne przygotowanie i przebieg uroczystości odbywającej się w Gliwickim Teatrze Muzycznym oraz w szkole to zasługa całej społeczności szkolnej.

Do 31.12.1998 r organem założycielskim szkoły było Ministerstwo Zdrowia, a nadzór pedagogiczny sprawował zespół ds. szkolnictwa medycznego z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Od 01.01.1999r organem prowadzącym szkołę został Samorząd Województwa Śląskiego w Katowicach, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

W latach 2000 – 2007 dał się zaobserwować znaczny rozwój szkoły związany przede wszystkim ze wzbogaceniem oferty edukacyjnej.

Reforma szkolnictwa, zapotrzebowanie rynku pracy, wewnętrzne potrzeby szkoły, zmiana świadomości młodzieży i wynikające stąd oczekiwania oraz potrzeby środowiska lokalnego były podstawą do opracowania planu rozwoju szkoły i podjęcia przez całą społeczność szkolną efektywnych działań.- od 1.09.2000 zwiększono liczbę klas pierwszych na Wydziale Farmacji:
– 01.09.2003 r wprowadzono kształcenie w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej
– 01.09.2004 r rozpoczęto kształcenie w zawodzie Technik Masażysta- 01.09.2005 r młodzież uzyskała możliwość nauki w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych
– również 01.09.2005 r w związku z likwidacją Medycznego Studium Zawodowego mieszczącego się w Gliwicach przy ul. Hutniczej 9
– szkoła nasza podjęła kształcenie w zawodzie Opiekunka Dziecięca, jak również przejęła część kadry nauczycielskiej, administracyjnej oraz wyposażenie sal i pracowni specjalistycznych, księgozbiór biblioteczny itp.

W tym samym czasie została zmieniona nazwa szkoły z – Medyczne Studium Zawodowe im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach na Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego.

Rok 2005 był ostatnim, w którym mury szkoły opuścili absolwenci Wydziału Analityki Medycznej. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 8.05.2004 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2004/2005 zakończono kształcenie w zawodzie technik analityki medycznej w systemie dwuletnim.

Korzystając z przywileju należnego nauczycielom znaczna część pedagogów, którzy od wielu lat z wielkim oddaniem pracowali w naszej szkole, przeszła na wcześniejszą emeryturę.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ WSPANIAŁY I WAŻNY ETAP W HISTORII SZKOŁY.

Dzięki rzetelnej pracy i zaangażowaniu Kadry Kierowniczej, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz życzliwości, opiece i pomocy dyrekcji i pracowników Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz dyrekcji i wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach w pełni sprostaliśmy tak wielkim wyzwaniom i bardzo dobrze wywiązaliśmy się z wynikających z transformacji zadań.

W zaadaptowanych pomieszczeniach szkolnych utworzono nową salę wykładową – czwartą oraz pracownie: masażu (2), pielęgnacji człowieka, pielęgnacji dziecka (2), kosmetyczne (2), fizykoterapii, rehabilitacji, komputerową. Dzięki dużym nakładom finansowym wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę, tak by jak najlepiej uczyć młodzież tajników zawodu. Przeprowadzono szereg prac remontowych. Sukcesywnie wymieniano instalację elektryczną w całym budynku szkoły, instalację kanalizacyjną oraz gazową, okna na 3 kondygnacjach szkoły, nawierzchnię przed szkołą, wykonano remont i gruntowną modernizację wszystkich sanitariatów i łazienek, pralni i zmywalni, odnowiono schody i ściany na klatkach schodowych, wymieniono wszystkie drzwi wejściowe do budynku jak również na bieżąco prowadzono prace malarsko-renowacyjne. Pomieszczenia mieszkalne internatu oraz kuchnie zostały wyposażone w nowe meble i sprzęt AGD, tak by stworzyć jak najlepsze warunki socjalne młodzieży.

Właściwe zabezpieczanie i wykorzystywanie budżetu i prowadzenie gospodarki finansowej szkoły i internatu były potwierdzane bardzo dobrymi wynikami kontroli finansowych przeprowadzanych przez Wydział Finansowy i Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Nauczyciele szkoły aktywnie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczyli w kursach, szkoleniach, kończyli studia podyplomowe, uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego, zostawali egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Z wielką pasją, profesjonalnie i zaangażowaniem prowadzili proces dydaktyczno-wychowawczy, a dowodem na to są wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Od roku 2006 uczniowie kończący naukę w szkole zdają egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego wg nowych wytycznych.

W pierwszym roku nowej formy egzaminu w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej zdało 100% uczniów naszej szkoły, w tym 50% uzyskało punktację 90% a najniższy osiągnięty wynik to 82%.

W 2007 roku ponad 97% absolwentów naszej szkoły zdało egzamin uzyskując punktację powyżej 90%. Tak wysokie wyniki udało nam się osiągnąć dzięki licznym szkoleniom, bardzo dobrze układającej się współpracy z dyrekcją i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, aktywnej i zaangażowanej postawie i pracy naszych nauczycieli oraz świadomości uczniów.

Z dniem 1 stycznia 2009 r szkoła przyjęła nową nazwę – Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach

 Jacek Koraszewski – Patron szkoły

„Przyszłość można zbudować tylko na dobrej znajomości historii i tradycji”

doc. dr Jacek Koraszewski

Życiorys


Urodził się dnia 13 sierpnia 1908 roku w Opolu, jako syn znanego działacza społeczno-narodowego Bronisława Koraszewskiego . Był wychowywany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego. Uczęszczał do gimnazjum w Opolu, Trzemesznie oraz Katowicach.

1926 r – egzamin dojrzałości w gimnazjum im. A. Mickiewicza w Katowicach, następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1931 r – uzyskanie dyplomu mgr filologii i podjęcie pracy w Bibliotece Sejmu Śląskiego w Katowicach

1934 r – mianowany wicedyrektorem Biblioteki ,późniejszej Śląskiej Biblioteki Publicznej

1933 – 1935r- odbywa zaocznie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Gromadzi materiały do pracy doktorskiej na temat „Mickiewicz wśród ludu śląskiego”

1935 – 1939 r – redaktor „Wykazu literatury bieżącej o Śląsku”. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Nauki na Śląsku oraz redakcjami „Kwartalnika Historycznego”, „Zarania Śląskiego” i „Nowin Codziennych” w Opolu

1936 – 1938r- jest redaktorem „Powstańca Śląskiego”– organu Związku Powstańców Śląskich. Udziela się społecznie w Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Obrony Kresów Zachodnich

1939 r – służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (I Dywizja we Francji)

1940 – 1943 r – ciężko ranny w czasie działań frontowych w Alzacji; wzięty do niewoli niemieckiej

1943 r – zwolniony ze szpitala, ucieka przez Pireneje do Hiszpanii, gdzie zostaje osadzony w więzieniu, następnie w frankistowskim obozie koncentracyjnym w Onteniente

XI.1943 r – ucieczka z obozu, zaokrętowanie się na statek francuskiej marynarki wojennej – wylądował w Afryce Północnej (Maroko)

1944 – 1945 r – oficer łącznikowy przy władzach francuskich

II.1945 r – wyjazd do Londynu z polecenia władz wojskowych

VII.1945 r – praca w UNRRA, kierownictwo obozu dla Polaków w Hohenfels w górach Bawarii

1946 r – organizuje w porozumieniu z Polską Misją Wojskową we Frankfurcie nad Menem

– Główną Kwaterę UNRRA, obozy repatriacyjne dla osób, które zdecydowały się na powrót do kraju

1946 – 1947 r – przebywa w Polsce – kierownik placówki UNRRA w Dziedzicach

XII.1947 r – po zdemobilizowaniu się u londyńskich władz wojskowych – powrót na stałe do kraju

1948 r – praca w redakcji „Trybuny Robotniczej”, następnie delegowany na dawne stanowisko w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

1949 – 1953 r – praca naukowa nad piśmie4nnictwem polskim – regionu śląskiego i związkami kulturalnymi Śląska z Polską, publikowane w prasie i periodykach

1951 r – obrona pracy doktorskiej pt.” Dzieje kultu Mickiewicza na Śląsku” – na Uniwersytecie Jagiellońskim. Promotor: prof. St. Pigoń

1956 r – ukazuje się drukiem jego praca pt. ”Czym był Mickiewicz dla Śląska” Katowice 1956r. otrzymuje tytuł docenta

1957 r – obejmuje stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej, wykazuje szczególną aktywność w Roku Mickiewiczowskim – 1956; liczne referaty, artykuły i sesje naukowe

1957r – jest współzałożycielem i organizatorem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, zostaje mianowany dyrektorem i funkcję tę pełni 10 lat. Z jego inicjatywy powstaje Śląska Kartoteka Biograficzna – gromadząca życiorysy zasłużonych ludzi Śląska

1957 r – ukazuje się rozszerzona praca o A. Mickiewiczu pt. ”Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudowaniu i utrzymaniu polskości na Śląsku”- przy współautorstwie M. Suchockiego, który przedstawił tło historyczne. Poznań 1957 r. Jacek Koraszewski pełni w tym okresie wiele poważnych funkcji społecznych:

– od roku 1956 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Kultury

– od roku 1967 jest członkiem Rady redakcyjnej Wydawnictwa „Śląsk” oraz członkiem Rady Naukowej przy Radzie Naczelnej TRRZ i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego TRRZ

1958 – 1961 r – jest członkiem Rady Naukowo- Ekonomicznej przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego

1951 i 1965 r – dwukrotnie wybrany posłem na Sejm PRL z okręgu Gliwice – Zabrze.

Odbywał liczne podróże za granicę – do Francji i Wielkiej Brytanii.

Był sekretarzem Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej do Indii, Peru i Francji – wszędzie godnie reprezentował PRL

Od 1965 r – był członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju oraz Prezydium Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Od 1966 r – członek:

– Rady Naukowej Biblioteki Narodowej w Warszawie,

– Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego

– Towarzystwa Naukowego

– Prezydium Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”.

Posiadał następujące odznaczenia:

– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

– Złoty Krzyż Zasługi

– Medal X-lecia PRL

– Złota Odznaka Zasłużonego dla Województwa Śląskiego

– Odznaka Tysiąclecia FJN

– Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury

– Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

– Croix de Guerre Alec Palme

– Ceorix de Blesse.

Zmarł 27 marca 1969 roku w w Katowicach.

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J. Koraszewskiego w Gliwicach powstała w 1947 roku, jako jedna z pierwszych szkół tego typu w Polsce. Przez pierwsze lata szkoła funkcjonowała przy Instytucie Onkologii w Gliwicach. W 1951 r. ze względu na rozwój Instytutu Onkologii i nieustannie wzrastające wymogi nauczania szkołę przeniesiono do secesyjnego budynku przy ul. Chudoby 10, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W wyniku długoletnich prac adaptacyjnych i modernizacyjnych dostosowano wnętrze budynku do potrzeb szkoły. Mieści ona obecnie prawie całą bazę szkoleniową: sale wykładowe, sale laboratoryjne z zapleczem przygotowawczym, pracownię komputerową, bibliotekę. Laboratoria szkolne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy po kilkuletnich staraniach i przygotowaniach, od 01.09.1996 r. wprowadzono drugi kierunek kształcenia – Wydział Farmacji przygotowujący do pracy w zawodzie technika farmacji.

Od dnia 01.09.2003 r. rozpoczęto kształcenie w zawodzie – asystent osoby niepełnosprawnej. Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest ponoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Od dnia 01.09.2004 r. wprowadzono kierunek Technik masażysta a od roku szkolnego 2005/2006 wprowadzono kształcenie w dwóch nowych kierunkach – Technik Usług Kosmetycznych i Opiekunka Dziecięca, a jednocześnie był to ostatni rok kształcenia na kierunku – Technik Analityki Medycznej.

Od dnia 01.09.2013 r. Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach. Kształci  w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej. Kierunki: Technik Farmaceutyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Opiekunka Dziecięca, Technik Masażysta, Technik Sterylizacji Medycznej, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny.

Dyrektorzy szkoły i kadra kierownicza w latach 1947 – 2007

Dyrektorzy szkoły:

doc. dr Marian Decowski
1947 – 1951

mgr Krystyna Lepiarczyk
1951 – 1952

dr Henryk Motak
1952 – 1955

Leon Brach
1955 – 1970

mgr Elżbieta Całkowa
1970 – 1979

mgr inż.Barbara Śmieszek
1979 – 1983

mgr inż.Barbara Strocen
1983 – 1988

mgr Ewa Bijańska
1988 – nadal

 

W 1972 roku utworzono stanowisko kierownika laboratorium i kierownika szkolenia praktycznego.

Kierownicy laboratorium:

mgr Wanda Nohel
1982 – 1979

mgr Teresa Krzyżanowska
1979 – 1983

dr Elżbieta Palikowa
1983 – 1988

mgr inż.Barbara Strocen
1988 – 1989

mgr Elżbieta Kozak
1989 – 1992

mgr inż.Elżbieta Hawranek
1992 – 2003

inż. Ewa Fierla
2003 – 2005

mgr Cecylia Zaleska
2005 – 2006

mgr Apolonia Hrycyszyn
2006 – 2012

mgr Jolanta Jankowska

2012 – nadal

Kierownicy szkolenia praktycznego:

mgr Alicja Szpilka
1972 – 1979

mgr Elżbieta Całkowa
1979 – 1985

mgr Teresa Krzyżanowska
1985 – 1989

dr Elżbieta Palikowa
1989 – 1992

mgr Małgorzata Filipowska
1992 – 2007

mgr Dorota Puła
2007 – 2008

mgr inż. Anna Mercik
2008 – nadal

 Zastępcy Kierownika szkolenia praktycznego:

mgr Cecylia Zaleska

2007 – 2008

mgr Jolanta Jankowska

2008 – 2012

Kierownicy Internatu:

mgr Krystyna Polańska-Taraszkiewicz
1978 –1982

mgr Wanda Wasilewicz
1982 – 1986

mgr Danuta Król
1986 – 1998

mgr Joanna Żelińska
1998 –  2009

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

mgr Elżbieta Całkowa
mgr Krystyna Lepiarczyk
mgr Maria Wysoczańska
mgr Maria Kurpeta
mgr Alicja Szpilka
mgr Wanda Nohel
Janina Szmidt

Złotym Krzyżem Zasługi

mgr Elżbieta Całkowa
mgr Krystyna Lepiarczyk
mgr Maria Wysoczańska
Izabela Dyczak-Nowicka
Janina Szmidt
mgr Alicja Szpilka
mgr Maria Kurpeta
mgr Lubomira Ślepowron – Repczyńska
mgr Wanda Nohel
Helena Zając
Aleksandra Pająk

Srebrnym Krzyżem Zasługi

mgr Elżbieta Całkowa

Brązowym Krzyżem Zasługi

mgr Krystyna Lepiarczyk

Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

mgr Ewa Bijańska

Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania

mgr Elżbieta Całkowa
mgr Wanda Nohel
mgr Maria Kurpeta
mgr Krystyna Lepiarczyk
mgr Lubomira Ślepowron – Repczyńska
Janina Szmidt
Aleksandra Pająk
mgr Alicja Szpilka
mgr Teresa Krzyżanowska
Helena Zając
mgr Wanda Nohel

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

mgr inż. Barbara Strocen
mgr inż. Teresa Puchała
mgr Krystyna Malitowska
mgr Małgorzata Filipowska
mgr Aldona Fiołka-Skrzyszewska
mgr Ewa Bijańska
mgr Cecylia Zaleska

Nagrodą Kuratora Oświaty

mgr Alicja Szpilka
mgr inż. Barbara Śmieszek
Janina Szmidt
mgr Teresa Krzyżanowska
mgr inż. Barbara Strocen
mgr inż. Teresa Puchała
mgr Ewa Bijańska
mgr Aldona Fiołka-Skrzyszewska

Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego

mgr inż. Elżbieta Hawranek
mgr Ewa Bijańska
inż. Ewa Fierla
mgr Małgorzata Filipowska
mgr Krystyna Malitowska
mgr Barbara Strocen
mgr inż. Sylwia Szymiczek
mgr inż. Teresa Puchała
mgr Apolonia Hrycyszyn
mgr Jolanta Jankowska
mgr inż. Anna Mercik