Rekrutacja

Warunki rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2022/2023

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) oraz złożenie dokumentów.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej kontynuowane są uproszczone zasady rekrutacji oraz możliwość przesyłania drogą elektroniczną, dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚ w Gliwicach

Zasady zdalnej rekrutacji:

1. Wybrać kierunek kształcenia.

2. Wypełnić (komputerowo lub ręcznie) Wniosek do Dyrektora.

3. Przygotować w formie skanu świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.

4. Przesłać wniosek oraz kopię świadectwa na adres e-mail szkoły: stud_med_gliwice@op.pl

Pozostałe dokumenty wymagane przy rekrutacji tj:

– potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci odbierają w sekretariacie Szkoły skierowania na badania)

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

– 2 fotografie (37mm x 52mm)

– białą papierową teczkę na dokumenty oraz

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu .

Pobierz dokumenty

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2022/2023 w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2023r.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.05.2022r. do 20.06.2022r. do godziny 15:00. Termin postępowania uzupełniającego od 1.08.2022r. do 3.08.2022r. do godz. 15:00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego od 24.06.2022 do 13.07.2022 do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 13.07.2022r. Termin postępowania uzupełniającego do 3.08.2022r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 19.07.2022r. Termin postępowania uzupełniającego do 11.07.2022r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20.07.2022r. Termin postępowania uzupełniającego 12.07.2022r.

6. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 16.05.2022r. do 25.07.2022r. Termin postępowania uzupełniającego od 1.08.2022r. do 17.08.2022r.

7. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 21.07.2022r. do 28.07.2022r. do godz.15:00.Termin postępowania uzupełniającego od 16.08.2022r. do 18.08.2022r. do godz.15:00.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.07.2022r. do godziny 14:00. Termin postępowania uzupełniającego 19.08.2022r. do godziny 14:00.

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do 5.08.2022r. Termin postępowania uzupełniającego do 25.08.2022r.

10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Termin postępowania uzupełniającego do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Termin postępowania uzupełniającego od 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Termin postępowania uzupełniającego do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dokumenty do pobrania