Rekrutacja

Warunki rekrutacji słuchaczy

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) oraz złożenie kompletu dokumentów.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej kontynuowane są uproszczone zasady rekrutacji oraz możliwość przesyłania drogą elektroniczną, dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚ w Gliwicach

Zasady zdalnej rekrutacji:

1. Wybrać kierunek kształcenia.

2. Wypełnić (komputerowo lub ręcznie) Wniosek do Dyrektora.

3. Przygotować w formie skanu świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.

4. Przesłać wniosek oraz kopię świadectwa na adres e-mail szkoły: stud_med_gliwice@op.pl

Pozostałe dokumenty wymagane przy rekrutacji tj:

- potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci odbierają w sekretariacie Szkoły skierowania na badania)

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

- 2 fotografie (37mm x 52mm)

- białą papierową teczkę na dokumenty oraz

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu .

Pobierz dokumenty

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr drugi publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2023/2024.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23.10.2023r. do 17.11.2023r. do godz. 15:00. Termin postępowania uzupełniającego od 12.12.2023r. do 19.12.2023r.do godz. 15:00.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 20.11.2023r. Termin postępowania uzupełniającego do 20.12.2023r.

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 27.11.2023r. Termin postępowania uzupełniającego do 4.01.2024r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28.11.2023r. Termin postępowania uzupełniającego 5.01.2024r.

5. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 29.11.2023r. do 8.12.2023r. do godz. 15:00. Termin postępowania uzupełniającego od 5.01.2024r. do 16.01.2024r. do godz. 15:00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.12.2023r. do godz. 14:00. Termin postępowania uzupełniającego 17.01.2024r. do godz. 14:00.

7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do 14.12.2023r. Termin postępowania uzupełniającego do 22.01.2024r.

8. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dokumenty do pobrania