Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w czynnościach  dnia codziennego, w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji; udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia. Asystent osoby niepełnoprawnej przygotowywany jest do pracy w placówkach opiekuńczych (domach pomocy społecznej, oddziałach szpitalnych) oraz środowisku domowym. Słuchacze tego wydziału uzyskują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych we wszystkich placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej oraz w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej. Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest przywracanie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym sprawności oraz jak największej samodzielności i wiary w siebie. Nauka: Asystent osoby niepełnosprawnej w trakcie 2 semestrów (1 rok) nauki w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) lub zaocznej nabywa umiejętności: -rozpoznawania i analizowania sytuacji społecznej oraz warunków życia osoby niepełnosprawnej, -doradzania i pomagania osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów, -wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, współpracy z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: -Podstawy psychologii -Elementy pracy socjalnej -Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej -Język obcy zawodowy -j. angielski -Komunikacja alternatywna i wspomagająca -Wspieranie i pielęgnowanie osoby niepełnosprawnej -Trening umiejętności i kompetencji społecznych -Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami -Podstawy przedsiębiorczości -BHP Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej realizują praktyczną naukę zawodu w domach pomocy społecznej oraz oddziałach szpitalnych. Cechy psychofizyczne wymagane u kandydata: zainteresowanie problemami ludzi chorych, niepełnosprawnych, umiejętność komunikowania się, wrażliwość na potrzeby innych ludzi, empatia, chęć pomagania drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność psychiczna, sprawność fizyczna i manualna dobry stan zdrowia. Miejscem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej, gdzie będzie mógł realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji opracowany przez zespół terapeutyczny prowadzący osobę niepełnosprawną. Asystent oraz osoba niepełnosprawna (w miarę jej możliwości) będą współautorami tego programu. Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą także pracować w domach pomocy społecznej oraz oddziałach szpitalnych.

Dokumenty do pobrania