Technik Farmaceutyczny

Informacje o zawodzie:  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczym, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa. Wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie nauki pozwalają technikowi farmaceucie sporządzać leki recepturowe, użytkować urządzenia i aparaturę, udzielać prawidłowej informacji o wydanych lekach i specyfikach oraz propagować zachowania prozdrowotne. Nauka: Podczas 2,5 roku (5 semestrów) nauki w formie dziennej słuchacz nabywa umiejętności w zakresie: -przygotowywania, przechowywania i wydawania leków, surowców farmaceutycznych i artykułów medycznych, -oceniania prawidłowości recepty i wykonywania leku recepturowego, -użytkowania urządzeń i aparatury w placówkach zajmujących się obrotem farmaceutycznym zgodnie z przepisami bhp, -prowadzenia dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach farmaceutycznych, -rozróżniania surowców roślinnych, -uczestniczenia w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, -prowadzenia edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego. Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: -Farmakologia -Analiza leków -Farmakognozja -Zagadnienia zawodowe -Technologia postaci leków -Anatomia, fizjologia i patofizjologia -Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia -Propedeutyka zdrowia -Psychologia z elementami etyki -Technika sporządzania leków -Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych -Badania tożsamości surowców naturalnych -Świadczenia farmaceutyczne – zajęcia praktyczne -Język migowy -Język obcy zawodowy- j. angielski -BHP -Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia -Wychowanie fizyczne Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata: sumienność i dokładność, spostrzegawczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, życzliwość i wyrozumiałość, zainteresowania przyrodnicze, chemiczne i humanistyczne, dobry stan zdrowia. Miejscem pracy technika farmaceutycznego są apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko – medyczne, laboratoria i przemysł farmaceutyczny.

Dokumenty do pobrania