Technik Masażysta

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie masażu: medycznego, sportowego, kosmetycznego, profilaktycznego; prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Technik masażysta stanowi średni personel medyczny.  Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej. Nauka:   Słuchacze podczas 2-letniej w formie dziennej lub stacjonarnej (wieczorowej) nauki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowego masażu ciała. Kształceni przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych: -masażu klasycznego i segmentarnego, -drenażu limfatycznego, -masażu izometrycznego, -masażu metodą Shantala, -masażu sportowego i kosmetycznego, -stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta, -obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, -właściwego doboru zabiegów fizykoterapeutycznych uwzględniając aktualny stan zdrowia i potrzeby pacjenta. Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: -Psychologia z elementami etyki -Propedeutyka zdrowia -Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia -Anatomia z fizjologią -Wybrane zagadnienia kliniczne -Teoretyczne podstawy masażu -Zarys fizjoterapii -Technologie informatyczne -Metodyka zabiegów masażu -Metodyka zabiegów fizjoterapii -Organizacja i stosowanie masażu leczniczego – zajęcia praktyczne -Język migowy -Język obcy zawodowy -j. angielski -BHP -Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia -Wychowanie fizyczne (nie dotyczy kierunku stacjonarnego). Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Technik Masażysta realizują praktyczną naukę zawodu w przychodniach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – leczniczych. Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, spostrzegawczość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktu, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia. Miejsce pracy: w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych.

Dokumenty do pobrania