Technik Masażysta

Informacje o zawodzie:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie masażu: medycznego, sportowego, kosmetycznego, profilaktycznego; prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
Technik masażysta stanowi średni personel medyczny.  Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.
Nauka:  
Słuchacze podczas 2-letniej w formie dziennej lub stacjonarnej (wieczorowej) nauki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowego masażu ciała. Kształceni przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-masażu klasycznego i segmentarnego,
-drenażu limfatycznego,
-masażu izometrycznego,
-masażu metodą Shantala,
-masażu sportowego i kosmetycznego,
-stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta,
-obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,
-właściwego doboru zabiegów fizykoterapeutycznych uwzględniając aktualny stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
-Psychologia z elementami etyki
-Propedeutyka zdrowia
-Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
-Anatomia z fizjologią
-Wybrane zagadnienia kliniczne
-Teoretyczne podstawy masażu
-Zarys fizjoterapii
-Technologie informatyczne
-Metodyka zabiegów masażu
-Metodyka zabiegów fizjoterapii
-Organizacja i stosowanie masażu leczniczego – zajęcia praktyczne
-Język migowy
-Język obcy zawodowy -j. angielski
-BHP
-Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia
-Wychowanie fizyczne (nie dotyczy kierunku stacjonarnego).

Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Technik Masażysta realizują praktyczną naukę zawodu w przychodniach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, spostrzegawczość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktu, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.

Miejsce pracy: w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych.

 

 

Dokumenty do pobrania