Opiekun medyczny

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Nauka: Do wykonywania zawodu opiekuna medycznego wystarczy ukończyć naukę w 1.5 rocznej szkole policealnej w formie dziennej lub stacjonarnej (wieczorowej).

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

-rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, -pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, -pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej, -aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej, -wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, -wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego, -asystowania pielęgniarce, -udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą i dializą otrzewnową, -wykonywania zabiegów higienicznych, -popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: -Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną -Podstawy anatomii, fizjologii i patologii -Podstawy psychologii i socjologii z elementami etyki -Zabiegi medyczno-pielęgnacyjne i czynności opiekuńcze -Aktywizacja przyłóżkowa z elementami gimnastyki leczniczej -Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną zajęcia praktyczne -Język migowy -Język obcy zawodowy -j. angielski -BHP -Podstawy przedsiębiorczości

Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Opiekun Medyczny realizują praktyczną naukę zawodu w  zakładach opiekuńczo – leczniczych, domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych.

Cechy psychofizyczne: sumienność, dokładność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, życzliwość i wyrozumiałość, empatia, odporność psychiczna, zrównoważenie emocjonalne, odporność na wysiłek fizyczny, spostrzegawczość i zdolność koncentracji, samodzielność, zdyscyplinowanie, wytrwałość, cierpliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne. Miejsce pracy: zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddziały szpitalne, hospicja, specjalistyczne domy opieki społecznej, domy pacjentów (indywidualna opieka), fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania