Opiekunka dziecięca

Informacja o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań zawodowych w zakresie opieki nad dzieckiem- diagnozowanie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka, stosowanie zasad i metod wychowawczych stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka, prowadzenie indywidualnych  zajęć wyrównawczych, kształtowanie właściwych form zachowania dziecka. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka. Opiekunka dziecięca poprzez zdobywanie wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, przygotowywana jest do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (żłobki, domy małego dziecka, oddziały szpitalne) oraz w środowisku domowym. W procesie kształcenia uczy się odpowiedzialności za powierzone jej opiece dziecko. Nauka: Realizacja treści programowych n/w przedmiotów w ciągu 2 lat nauki (4 semestry) w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) lub zaocznej pozwala słuchaczom na zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu: budowy ciała dziecka, podstawowych procesów psychicznych, czynników warunkujących prawidłowy rozwój psychofizyczny, technik i metod oddziaływania wychowawczego promocji zdrowia i profilaktyki w jego zachowaniu. Uczniowie są przygotowywani są do wykonywania następujących zadań zawodowych: -zapewnienia bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokojenia jego potrzeb, -wykonywania czynności związanych z pielęgnacją dziecka, -zapewnienia odpowiedniej higieny: kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, -pielęgnowania odpowiednimi środkami kosmetycznymi, -zapewnienia prawidłowego odżywiania dziecka, podawania leków, -wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, -prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki: -Podstawy psychologii z elementami etyki -Podstawy pedagogiki opiekuńczej i socjologii -Propedeutyka zdrowia -Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia -Podstawy anatomii i fizjologii dziecka -Zarys patologii dziecka -Podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego -Podstawy pielęgnowania dziecka chorego -Podstawy pielęgnowania dziecka niepełnosprawnego -Podstawy wychowania dziecka -Podstawy pracy wychowawczo – dydaktycznej z małym dzieckiem -Technologie informatyczne -Metodyka pielęgnowania dziecka zdrowego -Metodyka pielęgnowania dziecka chorego i niepełnosprawnego -Metodyka wychowania dziecka -Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka przez literaturę i sztukę -Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka przez muzykę -Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka przez zajęcia plastyczno-techniczne -Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka – zajęcia praktyczne -Język migowy -Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem  -j. angielski -BHP -Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia -Podstawy przedsiębiorczości Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Opiekunka Dziecięca realizują praktyczną naukę zawodu w żłobkach, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, domach małego dziecka. Cechy psychofizyczne: umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, wrażliwość i empatia, kultura osobista i poszanowanie godności oraz odmienności dziecka, życzliwość i altruizm, cierpliwość i wytrwałość, obowiązkowość, odpowiedzialność, dojrzałość emocjonalna, dobry stan zdrowia. Miejscem pracy opiekunki dziecięcej: żłobki, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, domy małego dziecka, agencje opiekuńcze i środowisko domowe. Absolwenci mogą także podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

Dokumenty do pobrania