Technik Usług Kosmetycznych

Informacje o zawodzie:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinecie kosmetycznym, w gabinetach odnowy biologicznej lub zakładach kosmetycznych. Absolwent może być pracownikiem lub prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.
Nauka:
Uczniowie podczas 2-letniej nauki w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) lub zaocznej, zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Kształceni przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-diagnozowania rodzajów cery w oparciu o przeprowadzone badania skóry,
-ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
-wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
-oceniania jakości wykonanego zabiegu,
-udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i upiększającej,
-nawiązywania kontaktu z klientami, pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii,
-posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego,
-wzbogacenia oferty edukacyjnej poprzez udział w szkoleniach, pokazach zabiegów oraz kongresach kosmetycznych.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
-Kosmetologia
-Fizykoterapia
-Chemia kosmetyczna
-Wizaż
-Technologie informatyczne
-Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce
-Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
-Psychologia z elementami etyki
-Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, oczu i ciała
-Zabiegi upiększające – wizaż
-Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp
-Język obcy zawodowy- j. angielski
-BHP
-Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia
-Wychowanie fizyczne (nie dotyczy kierunku stacjonarnego i zaocznego)

Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Technik Usług Kosmetycznych realizują praktyczną naukę zawodu w salonach i gabinetach kosmetycznych.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata: empatia, wrażliwość, cierpliwość, dobra komunikacja interpersonalna, życzliwość okazywana wszystkim klientom, rzetelność, odpowiedzialność , samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.
Miejscem pracy technika usług kosmetycznych mogą być gabinety i salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, firmy kosmetyczne, studia wizażu, studia paznokci, itp.

Dokumenty do pobrania:

 

Zasady rekrutacji

Wniosek do dyrektora o przyjęcie

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku