Terapeuta Zajęciowy

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie terapii zajęciowej -budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb psychospołecznych podopiecznego, planowania programu działań terapeutycznych, organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego. Nauka: Realizacja treści programowych n/w przedmiotów w ciągu 2 lat nauki (4 semestry) w formie dziennej lub stacjonarnej  (wieczorowej) pozwala uczniom na zdobycie profesjonalnej wiedzy. Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, – prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, – wykorzystania w pracy z podopiecznymi różnych metod terapii zajęciowej, – organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, – prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego, – monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego. Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:  -Podstawy psychologii i pedagogiki -Anatomia z fizjologią -Kliniczny zarys chorób z elementami profilaktyki -Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia -Język migowy -Technologie informatyczne -Podstawy terapii zajęciowej -Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej -Prowadzenie terapii zajęciowej – zajęcia praktyczne -Podstawy przedsiębiorczości -Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia -BHP -Język obcy zawodowy- j. angielski Praktyczna nauka zawodu –  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy. Słuchacze kierunku Opiekunka Dziecięca realizują praktyczną naukę zawodu w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, dziennych domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. Cechy psychofizyczne: odpowiedzialność, obowiązkowość, gotowość do współdziałania w zespole, życzliwość i opiekuńczość, empatia, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, samodzielność, kreatywność, odporność na stres. Miejsce pracy: w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.

Dokumenty do pobrania